top of page

AVG

Privacyverklaring

Op maandag 28 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.  De AGV regelt dat er in alle Europese landen hetzelfde wordt omgegaan met de bescherming van persoonsgegevens. Vanwege deze nieuwe wetgeving moet ik u als (oud-)cliënt informeren over hoe ik met uw persoonlijke gegevens omga.

 

Over uw privacy

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als therapeut een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens vindt behandeling plaats.

 

Innergy gevestigd aan de Spadelaan 23 te Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Praktijk Innergy

www.praktijk-innergy.nl

Spadelaan 23

7331 AK Apeldoorn

06-42093335

Verwerking persoonsgegevens


Innergy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 


Innergy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

 • Gezondheid, t.b.v. 1-op-1 therapiesessies of groepsdeelname (behandelplan)

 • Privéomstandigheden, t.b.v. 1-op-1 therapiesessies of groepsdeelname (behandelplan)

 

Zoals aangegeven op de website wordt er een intakeformulier toegestuurd waarin de persoonsgegevens en de klachten worden ingevuld. Deze wordt tijdens het eerste consult besproken. Dit dossier is alleen door mij inzichtelijk.

Het doel en de grondslag van de verwerking persoonsgegevens


Innergy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Afhandelen van uw betalingen

 • Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening

 • Informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

 • Bij wettelijke verplichtingen, zoals het doen van belastingaangifte

 • Het bijhouden van een dossier voor de voortgang van de behandeling

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 


Innergy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

Klantenbestand
Bewaartermijn: zolang u mijn cliënt bent

Reden Personalia:

 • Afhandeling betalingen

 • Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening

 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten

 • Mijn diensten te kunnen leveren

Delen van persoonsgegevens met derden


Innergy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Innergy gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen en bedrijven:
Wix: voor het hosten van de website
Excel & KNAB: voor de boekhouding

Word & Vcita: Voor het bijhouden van het klantendossier
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Innergy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen via

praktijk-innergy@outlook.com. Innergy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het de email.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Innergy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging persoonsgegevens
Innergy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de email.

​© 2019 by Innergy

bottom of page